Motion i Minneberg

Motion i Minneberg ideell förening

Kallelse till extrastämma tisdagen den 26/1 kl. 19.00 i Båtviken

MiM:s styrelse har sedan en längre tid velat reglera förhållandet med Minnebergs samfällighet genom ett hyresavtal. Styrelsen har därför fört en diskussion med samfälligheten om villkoren för ett hyresavtal sedan hösten 2020. Samfälligheten och MiMs styrelse har varit överens om att det är viktigt att det finns tillgång till gym och bastu i området och båda parter vill värna om det. Eftersom samfälligheten har tydliga önskemål och ambitioner för gymverksamheten så har vi gemensamt kommit fram till att den bästa lösningen är att samfälligheten helt tar över verksamheten.

Det finns därmed inte något behov av att driva föreningen vidare. Styrelsen föreslår därför att föreningen upplöses. Det ska enligt föreningens stadgar ske genom beslut vid två stämmor. Enligt stadgarna ska då också föreningens tillgångar, d.v.s. gymutrustning och kassa, föras över till samfälligheten. Det gör det också möjligt att gymverksamheten kan fortsätta på samma sätt som hittills.

För att kunna covidanpassa deltagarantalet utifrån lokalens storlek behövs föranmälan. Vid ett högt antal deltagare kan det bli aktuellt med en digital lösning, det vill säga att erbjudas närvara via länk. Det går också att använda fullmakt om så önskas.

Anmälan görs senast den 22 januari till

Dagordning

  1. Årsmötet öppnas
  2. Val av ordförande och protokollförare för mötet
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän/rösträknare
  6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  7. Styrelsens förslag om att upplösa föreningen
  8. Beslut om förslag att upplösa föreningen
  9. Mötets avslutning

Vänliga hälsningar

Styrelsen Motion i Minneberg


Se Samfällighetens info här.

Avgiften för 2021 ska alltså inte betalas till föreningen Motion i Minneberg. Den ska i stället betalas till Samfälligheten. De kommer att informera om hur den ska betalas.

För de som idag har behörighet, medlemskap under 2020,  fortsätter taggen att fungera tillsvidare. De som brukar träna kan alltså fortsätta nyttja lokalen som vanligt.

Om du redan har betalat in avgiften för 2021 till föreningen Motion i Minneberg så betalar vi tillbaka den om vi har din mailadress. Alternativt så kan vi föra över till samfälligheten.  Maila till om du vill få den återbetald eller överförd till Samfälligheten.


Träningslokalen och bastun är öppen mellan 04.00 och 23.00

Coronaanspassning av gymmets öppettider fr.o.m. måndag 28 september.

Det innebär att måndag, onsdag och fredag kl. 10-12 är gymmet enbart öppet för medlemmar 70 år och äldre.

Det är viktigt för allas säkerhet och trivsel att man följer de trivselsregler som finns för träning i lokalen och användning av bastun. Du kan läsa om dem här.


I styrelsen för Motion i Minneberg ingår:

Curt Cederborg – Ordförande
Britt Rehnberg – Kassör
Stina Jansson – Ledamot
Börje Jonsson – Ledamot
Annelie Westlund – Sekreterare

Du kan kontakta styrelsen genom att maila till

1 svar på Motion i Minneberg

  1. Pingback: Minnebergs Samfällighet – Motionslokalen är invigd

Lämna ett svar